תמונת פרחים

תנאים והטבות נוספות

מחירי השקה לדוגמה לקהל הרחב

סוג דירה
3 חד׳
3 חד׳
4 חד' (1*)
4 חד'
דירת גן 4 חד'
דירת מיני - פנטהאוז 4 חד'
דירת פנטהאוז 5 חד' (2*)
דירת פנטהאוז 5 חד' (3*)
שטח במ״ר
74.5
84
88.9
101.5
101.5
114
132
159
מרפסת/גינה במ״ר
10
11
12
12
58
24+6
66+23
81+28
מחיר מבצע החל מ-
1,397,000 ₪
1,488,000 ₪
1,601,000 ₪
1,681,000 ₪
1,908,000 ₪
2,147,000 ₪
2,482,000 ₪
2,772,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
3 חד׳
שטח
74.5
מרפסת/גינה
10
מחיר מבצע החל מ-
1,397,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
3 חד׳
שטח
84
מרפסת/גינה
11
מחיר מבצע החל מ-
1,488,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
4 חד' (1*)
שטח
88.9
מרפסת/גינה
12
מחיר מבצע החל מ-
1,601,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
4 חד'
שטח
101.5
מרפסת/גינה
12
מחיר מבצע החל מ-
1,681,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
דירת גן 4 חד'
שטח
101.5
מרפסת/גינה
58
מחיר מבצע החל מ-
1,908,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
דירת מיני - פנטהאוז 4 חד'
שטח
114
מרפסת/גינה
24+6
מחיר מבצע החל מ-
2,147,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
דירת פנטהאוז 5 חד' (2*)
שטח
132
מרפסת/גינה
66+23
מחיר מבצע החל מ-
2,482,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"
סוג
דירת פנטהאוז 5 חד' (3*)
שטח
159
מרפסת/גינה
81+28
מחיר מבצע החל מ-
2,772,000 ₪
מחיר לעמיתי מועדון "חבר"

השטחים המצוינים לעיל הינם בקירוב. "שטח" ו/או "שטח מרפסת" – משמעו: שטח המחושב לפי הכללים הקבועים בצו מכר דירות (טופס של מפרט) תשל"ד-1974. (1*)מתייחס לדירה בקומה 2 בבנין 5. (2*) מתייחס לדירות בבניינים 6 ו- 7 קומה 9. (3*) מתייחס לדירות בבניין 4 קומה 16.

 • המחירים כוללים מע"מ (בשיעור 17%)* ופיתוח.
 • המחירים אינם כוללים השתתפות בהוצאות משפטיות, שכר טרחת נוטריון בגין עריכת ייפוי הכוח והוצאות רישום.
 • המחירים כוללים עמלת ערבויות חוק המכר.
 • המחיר אינו כולל מס רכישה עפ"י חוק. נציין, כי נכון ליום 1.7.2022, רוכש דירה אשר הדירה הנרכשת הינה דירתו היחידה, ואשר עונה על ההגדרות והדרישות הקבועות בחוק לעניין זה, פטור מתשלום מס רכישה ביחס לחלק מהתמורה שאינו עולה על 1,805,545 ₪**. על חלק התמורה שמעבר לסכום האמור יחול מס בשיעורים הקבועים בחוק.
 • המחירים הינם מחירי הדירות בקומה א' (אלא אם צוין אחרת ופרט לדירות המיוחדות).
 • המחירים צמודים למדד תשומות הבניה, כאשר מדד חודש יולי 2022, שיפורסם ביום 15.8.2022, יהווה מדד הבסיס.
 • לדירות בנות ה-3 ו-4 חדרים תוצמד מראש חניה אחת (תת קרקעית או עילית), כאשר לחלק מדירות ה-4 חדרים יוצמדו מראש 2 חניות עוקבות.
 • לדירות הגן ולדירות המיני-פנטהאוז יוצמדו מראש 2 חניות עוקבות.
 • לדירות הפנטהאוז יוצמדו 2 חניות בודדות תת קרקעיות (למעט דירות ספורות להן יוצמדו 2 חניות עוקבות).
 • לחלק קטן מהדירות יוצמדו מראש מחסנים הכלולים במחיר הדירה, בעוד רוכשי יתר הדירות יוכלו לרכוש מחסנים בתוספת תשלום. מלאי המחסנים מוגבל והמכירה תיעשה על בסיס כל הקודם זוכה, במעמד חתימת ההסכם.
 • ליווי בנקאי לפרויקט יינתן ע"י בנק דיסקונט. עבור כל תשלום שישלם הרוכש לחשבון הליווי, יקבל בטוחה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה-1974, בניכוי רכיב המע"מ.

* מחיר הדירות כולל מע"מ בשיעור של 17%. בכל מקרה בו יחול שינוי בשיעור המע"מ בעתיד, ישולמו כל התשלומים שמועד פירעונם יחול לאחר השינוי, עפ"י שיעור המע"מ שיחול במועד ביצוע כל תשלום ותשלום. ** על כל רוכש לבצע בדיקה פרטנית לבדיקת זכאותו לפטור מלא/חלקי לפי הוראות החוק.

מסלולי תשלום מיוחדים להשקה

מסלול תשלומים קבוע

 • 10,000 ₪ בהרשמה (באמצעות המחאת מזומן).
 • השלמה ל-20% בעת חתימת הסכם המכר (חתימה עד 14 יום מיום המכירות).
 • 10% נוספים תוך 90 יום ממועד חתימת הסכם המכר.
 • 10% נוספים תוך 180 יום ממועד חתימת הסכם המכר
 • 55% נוספים ישולמו בתשלומים חצי-שנתיים עד חודש לפני מועד האכלוס.
 • 5% עד שבעה ימים לפני מועד המסירה, בהתאם להודעות החברות המוכרות.
 • מסלול תשלומים* קבוע מרווח
 • 10,000 ₪ בהרשמה (באמצעות המחאת מזומן).
 • השלמה ל- 20% בעת חתימת הסכם המכר (חתימה עד 14 יום מיום המכירות).
 • 25% נוספים תוך 90 יום ממועד חתימת הסכם המכר.
 • 25% נוספים תוך 18 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר
 • 25% נוספים ישולמו עד חודש לפני מועד האכלוס.
 • 5% עד שבעה ימים לפני מועד המסירה, בהתאם להודעות החברות המוכרות.
ילד משחק עם אמו

*לכל תשלום, עפ"י המסלול דלעיל, יתווספו הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה של חודש 7/22 שיפורסם ביום 15.8.2022, ואשר יהווה מדד הבסיס. יובהר כי ההצמדה למדד תשומות הבנייה תעשה בהתאם להוראות תיקון 9 לחוק המכר (דירות) תשפ"ב- 2022, כך שה-20% הראשונים מסך מחיר הדירה לא יישאו הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה, ויתרת התשלומים יוצמדו באופן שבו תוצמד למדד תשומות הבניה מחצית מכל תשלום, כלומר רק סך של עד 40% ממחיר הדירה יוצמד למדד תשומות הבניה.

צרו קשר >
תמונת חצים צור קשר תמונת חצים